Bosch 18000BTU B1ZDI18921

Best Price: TK. 89,900
TK. 89,900
TK. 89,900
TK. 89,900
TK. 89,900
TK. 89,900
TK. 89,900
TK. 89,900

Key Specifications

  • 1.5 Ton Capacity
  • Split Type

Bosch 18000BTU B1ZDI18921 Full Specifications