Haier 1.0 Ton Nebula Inverter

Best Price: TK. 46,500
TK. 46,500
TK. 46,500
TK. 46,500
TK. 46,500
TK. 46,500
TK. 46,500
TK. 46,500

Key Specifications

  • 1 Ton Capacity
  • Split Type

Haier 1.0 Ton Nebula Inverter Full Specifications